Shoshanna Sheath Dresses

202 items
Shoshanna Size 2
Shoshanna Size 2
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Shoshanna Size 2

Shoshanna

Size 2
$49.99 $330

$34.99 30% off with

Shoshanna Size 4
Shoshanna Size 4
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 4

Shoshanna

Size 4
$33.99 $330

$17.00 50% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$36.99 $330

$18.50 50% off with

Shoshanna Size 4
Shoshanna Size 4
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 4

Shoshanna

Size 4
$50.99 $395

$30.59 40% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$62.99 $395

$50.39 20% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$57.99 $330

$46.39 20% off with

Shoshanna Size 8
Shoshanna Size 8
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Shoshanna Size 8

Shoshanna

Size 8
$46.99 $330

$37.59 20% off with

Shoshanna Size 0
Shoshanna Size 0
Rent The RunwayRent The Runway logo

View Product: Shoshanna Size 0

Shoshanna

Size 0
$95.99 $398

$67.19 30% off with

Shoshanna Size 2
Shoshanna Size 2
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 2

Shoshanna

Size 2
$25.99 $395

$12.99 50% off with

Shoshanna Size 4
Shoshanna Size 4
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 4

Shoshanna

Size 4
$29.99 $330

$14.99 50% off with

Shoshanna Size 8
Shoshanna Size 8
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 8

Shoshanna

Size 8
$44.99 $330

$22.50 50% off with

Shoshanna Size 0
Shoshanna Size 0
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 0

Shoshanna

Size 0
$50.99 $395

$25.50 50% off with

Shoshanna Size 0
Shoshanna Size 0
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 0

Shoshanna

Size 0
$89.99 $395

$53.99 40% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$39.99 $395

$20.00 50% off with

Shoshanna Size 0
Shoshanna Size 0
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 0

Shoshanna

Size 0
$56.99 $395

$34.19 40% off with

Shoshanna Size 0
Shoshanna Size 0
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 0

Shoshanna

Size 0
$32.99 $330

$16.50 50% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$57.99 $330

$46.39 20% off with

Shoshanna Size 2
Shoshanna Size 2
Rent The RunwayRent The Runway logo

View Product: Shoshanna Size 2

Shoshanna

Size 2
$63.99 $385

$38.39 40% off with

Shoshanna Size 0
Shoshanna Size 0
Rent The RunwayRent The Runway logo

View Product: Shoshanna Size 0

Shoshanna

Size 0
$67.99 $410

$40.79 40% off with

Shoshanna Size 2
Shoshanna Size 2
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 2

Shoshanna

Size 2
$22.99 $395

$11.49 50% off with

Shoshanna Size 4
Shoshanna Size 4
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 4

Shoshanna

Size 4
$12.99 $395

$6.49 50% off with

Shoshanna Size 8
Shoshanna Size 8
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 8

Shoshanna

Size 8
$44.99 $395

$22.50 50% off with

Shoshanna Size 2
Shoshanna Size 2
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 2

Shoshanna

Size 2
$28.99 $395

$14.49 50% off with

Shoshanna Size 8
Shoshanna Size 8

View Product: Shoshanna Size 8

Shoshanna

Size 8
$44.99 $330

$35.99 20% off with

Shoshanna Size 8
Shoshanna Size 8
Rent The RunwayRent The Runway logo

View Product: Shoshanna Size 8

Shoshanna

Size 8
$117.99 $425

$94.39 20% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$49.99 $330

$39.99 20% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$51.99 $330

$36.39 30% off with

Shoshanna Size 2
Shoshanna Size 2
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 2

Shoshanna

Size 2
$57.99 $395

$34.79 40% off with

Shoshanna Size 10
Shoshanna Size 10
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 10

Shoshanna

Size 10
$20.99 $330

$10.49 50% off with

Shoshanna Size 0
Shoshanna Size 0
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 0

Shoshanna

Size 0
$40.99 $395

$20.50 50% off with

Shoshanna Size 4
Shoshanna Size 4
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 4

Shoshanna

Size 4
$39.99 $395

$20.00 50% off with

Shoshanna Size 4
Shoshanna Size 4
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 4

Shoshanna

Size 4
$27.99 $330

$13.99 50% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6
Rent The RunwayRent The Runway logo

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$51.99 $330

$41.59 20% off with

Shoshanna Size 2
Shoshanna Size 2
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Shoshanna Size 2

Shoshanna

Size 2
$58.99 $330

$47.19 20% off with

Shoshanna Size 10
Shoshanna Size 10

View Product: Shoshanna Size 10

Shoshanna

Size 10
$51.99 $330

$36.39 30% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6
Rent The RunwayRent The Runway logo

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$103.99 $398

$72.79 30% off with

Shoshanna Size 8
Shoshanna Size 8
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 8

Shoshanna

Size 8
$25.99 $395

$12.99 50% off with

Shoshanna Size 2
Shoshanna Size 2
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 2

Shoshanna

Size 2
$51.99 $395

$26.00 50% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$49.99 $395

$25.00 50% off with

Shoshanna Size 10
Shoshanna Size 10
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 10

Shoshanna

Size 10
$40.99 $395

$20.50 50% off with

Shoshanna Size 4
Shoshanna Size 4
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Shoshanna Size 4

Shoshanna

Size 4
$51.99 $330

$41.59 20% off with

Shoshanna Size 2
Shoshanna Size 2

View Product: Shoshanna Size 2

Shoshanna

Size 2
$51.99 $330

$41.59 20% off with

Shoshanna Size 0
Shoshanna Size 0
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Shoshanna Size 0

Shoshanna

Size 0
$40.99 $330

$32.79 20% off with

Shoshanna Size 2
Shoshanna Size 2
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Shoshanna Size 2

Shoshanna

Size 2
$67.99 $395

$54.39 20% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$58.99 $395

$35.39 40% off with

Shoshanna Size 4
Shoshanna Size 4
Rent The RunwayRent The Runway logo

View Product: Shoshanna Size 4

Shoshanna

Size 4
$94.99 $395

$66.49 30% off with

Shoshanna Size 2
Shoshanna Size 2
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 2

Shoshanna

Size 2
$25.99 $330

$12.99 50% off with

Shoshanna Size 4
Shoshanna Size 4
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 4

Shoshanna

Size 4
$34.99 $395

$17.50 50% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$23.99 $330

$11.99 50% off with

Shoshanna Size 4
Shoshanna Size 4
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 4

Shoshanna

Size 4
$32.99 $330

$16.50 50% off with

Shoshanna Size 2
Shoshanna Size 2
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 2

Shoshanna

Size 2
$48.99 $395

$24.50 50% off with

Shoshanna Size 4
Shoshanna Size 4
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 4

Shoshanna

Size 4
$75.99 $330

$45.59 40% off with

Shoshanna Size 0
Shoshanna Size 0

View Product: Shoshanna Size 0

Shoshanna

Size 0
$27.99 $615

$22.39 20% off with

Shoshanna Size Sm
Shoshanna Size Sm

View Product: Shoshanna Size Sm

Shoshanna

Size Sm
$41.99 $330

$33.59 20% off with

Shoshanna Size 2
Shoshanna Size 2
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Shoshanna Size 2

Shoshanna

Size 2
$68.99 $395

$55.19 20% off with

Shoshanna Size 4
Shoshanna Size 4
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 4

Shoshanna

Size 4
$50.99 $395

$30.59 40% off with

Shoshanna Size 4
Shoshanna Size 4
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 4

Shoshanna

Size 4
$22.99 $330

$11.49 50% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$29.99 $395

$14.99 50% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$41.99 $395

$21.00 50% off with

Shoshanna Size 8
Shoshanna Size 8
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 8

Shoshanna

Size 8
$25.99 $330

$12.99 50% off with

Shoshanna Size 10
Shoshanna Size 10

View Product: Shoshanna Size 10

Shoshanna

Size 10
$46.99 $330

$37.59 20% off with

Shoshanna Size 4
Shoshanna Size 4
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Shoshanna Size 4

Shoshanna

Size 4
$37.99 $330

$30.39 20% off with

Shoshanna Size 2
Shoshanna Size 2
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 2

Shoshanna

Size 2
$43.99 $330

$22.00 50% off with

Shoshanna Size 8
Shoshanna Size 8
Rent The RunwayRent The Runway logo

View Product: Shoshanna Size 8

Shoshanna

Size 8
$89.99 $398

$71.99 20% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$83.99 $398

$67.19 20% off with

Shoshanna Size 2
Shoshanna Size 2
Rent The RunwayRent The Runway logo

View Product: Shoshanna Size 2

Shoshanna

Size 2
$94.99 $395

$66.49 30% off with

Shoshanna Size 4
Shoshanna Size 4
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 4

Shoshanna

Size 4
$57.99 $395

$34.79 40% off with

Shoshanna Size 4
Shoshanna Size 4
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Shoshanna Size 4

Shoshanna

Size 4
$51.99 $330

$41.59 20% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$93.99 $330

$75.19 20% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$15.99 $395

$7.99 50% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$54.99 $330

$27.50 50% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$60.99 $395

$36.59 40% off with

Shoshanna Size 4
Shoshanna Size 4
New With Tags BadgeNew With Tags

View Product: Shoshanna Size 4

Shoshanna

Size 4
$37.99 $395

$30.39 20% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$58.99 $395

$35.39 40% off with

Shoshanna Size 0
Shoshanna Size 0
New With Tags BadgeNew With Tags

View Product: Shoshanna Size 0

Shoshanna

Size 0
$62.99 $395

$44.09 30% off with

Shoshanna Size 0
Shoshanna Size 0
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 0

Shoshanna

Size 0
$58.99 $395

$35.39 40% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$40.99 $395

$28.69 30% off with

Shoshanna Size 8
Shoshanna Size 8

View Product: Shoshanna Size 8

Shoshanna

Size 8
$51.99 $330

$36.39 30% off with

Shoshanna Size 4
Shoshanna Size 4

View Product: Shoshanna Size 4

Shoshanna

Size 4
$42.99 $330

$30.09 30% off with

Shoshanna Size 12
Shoshanna Size 12
New With Tags BadgeNew With Tags

View Product: Shoshanna Size 12

Shoshanna

Size 12
$51.99 $319

$31.19 40% off with

Shoshanna Size 8
Shoshanna Size 8

View Product: Shoshanna Size 8

Shoshanna

Size 8
$51.99 $330

$36.39 30% off with

Shoshanna Size 0
Shoshanna Size 0
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Shoshanna Size 0

Shoshanna

Size 0
$23.99 $395

$11.99 50% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$76.99 $395

$53.89 30% off with

Shoshanna Size 4
Shoshanna Size 4
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Shoshanna Size 4

Shoshanna

Size 4
$51.99 $330

$36.39 30% off with

Shoshanna Size 0
Shoshanna Size 0
New With Tags BadgeNew With Tags

View Product: Shoshanna Size 0

Shoshanna

Size 0
$27.99 $395

$19.59 30% off with

Shoshanna Size 0
Shoshanna Size 0
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Shoshanna Size 0

Shoshanna

Size 0
$45.99 $330

$32.19 30% off with

Shoshanna Size 6
Shoshanna Size 6
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Shoshanna Size 6

Shoshanna

Size 6
$39.99 $330

$27.99 30% off with

Shoshanna Size 12
Shoshanna Size 12

View Product: Shoshanna Size 12

Shoshanna

Size 12
$55.99 $395

$39.19 30% off with